خرید دلار استرالیا: 193,000 ریال فروش دلار استرالیا: تماس بگیرید
شماره حساب ها

 

به منظور کنترال آسانتر میزان واریزی مشتریان و دسترسی سریعتر به وجوه پرداختی آنان، شماره حسابهای مانی پارس پس از عضویت و تکمیل مدارک و اقدام به ارسال حواله از طریق SMS در اختیار قرار میگیردد .